Entertainment

THURSDAY NIGHT LIVE ENTERTAINMENT
@ Mankas Steakhouse
6:00pm to 8:00pm